افزودن نظر جدید

مدیریت جنبه می خواد

وقتی مدیر بخشی قسمتی سازمانی می شی بیش از هرچیز باید جنبه داشته باشی زیر دستی های خودت را درک کنی ، حمایت کنی ، باید با اون ها باشی نه اینکه جدایی از اون ها باشی بای اون ها بشینی صحبتی کنی ببینی خواسته هاشون چیه وگر نه همین ادم ها روزی می رسه که تو رو از کارت برکنار می کنند. وقتی کارمندات چیزی ازت می خواند باید تمام تلاشت رو بکنی و به اون اهمیت بدی نباید بشینی گوشه ای کار خودت را بکنی و به هیچ کسی اهمیت ندی و فقط دستور بدی یا اینکه روزی چندین ساعت بری جلسه با مدیر بالا سری خودت و یادت بره که وظیفه دیگه ای هم داری